انسان کامل

ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ را درك ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺮه آدمر اﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ ، وﭼﻮن او را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ، ﻫﺮ ﮐﺴﯽرا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢآدم اﺳﺖ ، و ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ دﯾﺪن ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺮهاﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ رادر ﻋﺎﻟﻢﻣﺜﺎل ﺑﺒﯿﻨﯽ ،دﯾﺪنﻇﺎﻫﺮيﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪهاي ﻧﺪارد ، ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪﭼﻬﺮهﻣﺜﺎﻟﯽﺷﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪاﻟﺒﺘﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﺜﺎﻟﯽاﻣﺎم ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽﭼﻬﺮهﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﺎﻫﺎﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐه ﮑﺎري ﮐﻨﯽ ﮐﻪ اراده اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( اراده ﺗﻮ ﺑﺸﻮد و ﻗﺒﻞ از اراده اﻣﺎم ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨدموضوعات مرتبط: عرفانی
[ چهارشنبه بیست و دوم آذر 1396 ] [ 21:12 ] [ علیرضا اکبری ]