انسان کامل

ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ را درك ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺮه آدمر اﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ ، وﭼﻮن او را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ، ﻫﺮ ﮐﺴﯽرا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢآدم اﺳﺖ ، و ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ دﯾﺪن ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺮهاﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ رادر ﻋﺎﻟﻢﻣﺜﺎل ﺑﺒﯿﻨﯽ ،دﯾﺪنﻇﺎﻫﺮيﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪهاي ﻧﺪارد ، ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪﭼﻬﺮهﻣﺜﺎﻟﯽﺷﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪاﻟﺒﺘﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﺜﺎﻟﯽاﻣﺎم ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽﭼﻬﺮهﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﺎﻫﺎﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐه ﮑﺎري ﮐﻨﯽ ﮐﻪ اراده اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( اراده ﺗﻮ ﺑﺸﻮد و ﻗﺒﻞ از اراده اﻣﺎم ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨدموضوعات مرتبط: عرفانی
[ چهارشنبه بیست و دوم آذر 1396 ] [ 21:12 ] [ علیرضا اکبری ]

عرفانی.....امام شناسی

شاید کلمه تفاوت خوب نباشه اما فعلا این کلمه رو در نکته پایین بکار میبرم...

تفاوت خدا با امام در اسمای الهی....

امام جامع همه اسمای الهی میشود الا چند اسم احد...صمد...لم یلد...لم یولد...لم یکن له کفوا احد

خلاصه اینکه تنها اسمای الهی که امام فاقد ان است همان سوره توحید است و باقی اسمای الهی مثل خالقیت(حضرت عیسی خلق کرد)

حی(حضرت عیسی حی کرد)______شافی...قادر...عالم...قوی...حکیم...خبیر..علیم..و.........را دارا میشود

حالا انسان کامل با اختیار و قدرت کامله این اسما چه میتواند بکند و....بماند

 موضوعات مرتبط: عرفانی
[ چهارشنبه هشتم آذر 1396 ] [ 21:18 ] [ علیرضا اکبری ]